ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53100 เด็กหญิงอัยรัตดา รูปชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51062 เด็กหญิงบัณฑิตา กลิ่นอภัย แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53099 เด็กชายฐิติพงศ์ วงศ์สราญรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52053 นางสาวพัชชาพร สุขจําลอง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
55036 เด็กหญิงกานต์ธีรา อาจโยธา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53098 เด็กหญิงนัยน์ปพร ทำนุ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53097 เด็กหญิงกชกร เที่ยงโคกสูง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55035 นางสาวปุริมปรัชญ์ จันทรคาต แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
51052 เด็กชายศิริวัฒน์ เดชอุดม แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51027 นางสาววรัชยา อูเดียร์ก แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53096 นางสาววินิตา วิศทเวทย์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53095 เด็กหญิงพรนภา ฝาชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53094 เด็กหญิงลลิตา หวะสุวรรณ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53093 เด็กหญิงศิยากร สุภกรรม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53092 เด็กหญิงณัฐธีรา ประทาสี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51036 เด็กหญิงฐิตาพร ช่วยชาติ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
54018 เด็กหญิงกนกวรรณ สิมมะระ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53142 เด็กหญิงสิริยากร สิทธิวงศ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53091 เด็กหญิงจิราภา คุ้มพวก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53090 เด็กหญิงฐิตาพร ลองจำนงค์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล