ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53158 นางสาวสุนิศา โคตรสีเมือง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
54021 เด็กหญิงกฤติมา ยืนชีวา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53145 นางสาววรันธร ฆ้องนอก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53053 เด็กหญิงชลธิชา เดชชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53050 เด็กหญิงกนกอร บุญเรือง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53180 เด็กหญิงปพิชญา บุญวนิตย์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53144 เด็กหญิงกมลรัตน์ ถาวรกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53143 เด็กชายชยาสิทธิ์ เจนชัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53171 เด็กหญิงธิดารัตน์ บำรุงศร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51061 เด็กชายเมธากานต์ นาคะพงษ์ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53130 เด็กหญิงปาลิตา พันธุ์สง่า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53129 นางสาวสุชานาถ ชัยศัตรา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53128 เด็กหญิงกีรติกา ชัยประสิทธิ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52058 นางสาวนภัสชยกรณ์ ทองสุข แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53127 เด็กหญิงอัฐภิญญา โคนชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53126 เด็กหญิงอภัชญา โชคเฉลิม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53125 นางสาวสตรีรัตน์ ธงสันเทียะ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51042 เด็กหญิงธัญชนก ป้องขันธ์ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
52057 นางสาวบุณยานุช ชนะพาล แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53157 เด็กหญิงแพรวา เงินทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล