เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
55027 นางสาวจิราพร โคตหนองปิง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวกิตติกานดา สุขจิรพันธุ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวธนพร ชำกรม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงสุมิตรา สนธาลำ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงชนิดาภา จงกลกลาง แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
52043 นางสาวฐิตินันท์ พานาม แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวอรัญญา สมนาแซง แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวณัฐวรรณ ฤทธิ์กำลัง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงภัทร์ศยา แสงพราว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53116 นางสาววนารีภรณ์ เวชทองคำ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงสุพิชฌาย์ ปลอดภัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53115 นางสาวสุรัชฎา คณะสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53114 เด็กหญิงพิชญ์พิชา คุณธิรักษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงพัณณิตา ตวงวิไล แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
55026 นางสาวขวัญข้าว ข้องนอก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53113 เด็กหญิงพัทธนันท์ ตวงวิไล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53112 เด็กหญิงจัสมิน ศรีวิลัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นายธีร์รัฐ อัศววีรพงษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวอรปรียา วรจิตร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงนรรธนิภา พิมพ์อุบล แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล