เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
52006 เด็กหญิงณัฐณิชา อุตมะพันธุ์ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
51002 เด็กหญิงยิหวา มานันที แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
54004 เด็กหญิงพรประภา คุ้มบุ่งคล้า แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53008 เด็กหญิงผกาวดี เชยชม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53007 นางสาวอาริตา เดชวัน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53006 นางสาวนวพร ผลประเสริฐ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53005 นางสาวขวัญข้าว กาญจนสุปัญญา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52005 นางสาวกัญญารัตน์ วรรณชาติ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวพรมชนก แก่นจันทร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52004 นางสาวฐิตาพร ปรางค์ชัยภูมิ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
54003 นางสาวธีรญาพร ขันติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงพิมพ์ชนก เชาวน์ประเสริฐ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
51001 เด็กหญิงจิราภา เปรมกลาง แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
51003 นางสาวจารุวรรณ ชาวดอน แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
52002 นางสาวปริยากร บำรุงชาติ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53004 เด็กหญิงสาธิตา ใจบุญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53003 นางสาวปิยนุช มาชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52001 เด็กหญิงสุพัตรา พันธุ์ธรรม แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
54002 นางสาวสลิลทิพย์ กอสาลี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53002 นางสาวภัทรวดี นิยมชาติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล