ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53060 เด็กหญิงกัญญารัตน์ ศิริพงษ์วรางกูร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51022 เด็กหญิงศิรภัสสร​ สิงห์​พิลา​ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51023 เด็กชายณัฐภูมิ บุญทัน แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53004 เด็กหญิงขวัญฤดี ภัทรทรงโสภณ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55008 นางสาวนิศาชล เทียมทัน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53003 นางสาวศิรินาถ คุ้มหมู่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53007 เด็กหญิงณัฐวดี ปรางค์ทอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55006 เด็กหญิงชนัญธิดา จดชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
55005 นางสาวรัตนาพร สายชำนิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
55004 นางสาวไรวินท์ ตาดไธสง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
52002 นางสาววชิราภรณ์ เนตรบุญ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
55003 นางสาวณัฐณิชา งามพรม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
51024 เด็กหญิงศิรินยา บุญช่วย แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51025 เด็กหญิงปทิตตา เกรียงเกษม แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53002 เด็กหญิงณัฐกานต์ สำราญใจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53001 เด็กหญิงณัฐชา เสถียรกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52001 เด็กหญิงภันทิลา สินธุเทา แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53039 นางสาวสุพิชฌา ภูมิสถาน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล