เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
51019 นางสาวสุกัญญา โคตะลี แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวภัทรจาริน เเก้วมูลมุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
55014 นางสาวจารวี คำบุญเรือง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53065 นางสาวนัฐริกา นพรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53078 เด็กหญิงอนัญญา เกรียบกลาง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวจีรนันท์ จำปาที แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53064 นางสาวแพรวา ปลื้มชัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52028 เด็กหญิงปุณณิศา เจริญผล แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53063 นางสาวมินตรา พงษ์บุญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53070 นางสาวจารุวรรณ ประกอบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51018 นางสาวพรชนก วังศรี แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
52040 นางสาวธนภรณ์ ป้อมแดง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53062 เด็กหญิงนัทนิชา ปาปะขำ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53061 นางสาวอริสา กมลรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
54013 นางสาวกนกกาญจน์ สุขอยู่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
54012 เด็กหญิงณัฐจิตกานต์ พันธุ์กุ่ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
54011 เด็กชายอินทัช ตั้งพร้อมพันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) เด็กหญิงปานชนก ตั้งใจ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวธีร์จุฑา อุ่นหล้า แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
52027 นางสาวศศิธร ชาติชัยภูมิ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล