ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
51017 เด็กหญิงอนุธิดา ทูพันธ์ดุง แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51018 เด็กหญิงพิชชานันท์ หิรัญรัตน์ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53017 นางสาวปวริศา เบ้าลี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53016 นางสาวสิริกาญดา เชื้อจำรูญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52059 เด็กหญิงบุณยานุช หมีวิเชียร แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53049 เด็กหญิงอินทราณี รื่นเกษร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53151 เด็กหญิงกิตติยา คณะสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53161 นางสาวเอมิตรา พิคามินทร์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53015 เด็กหญิงพุทธาวรรณ จุลยา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52020 นางสาวธนภัค สิริวัฒนากุล แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
55018 นางสาวพันธุดา สมหมาย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53061 นางสาวพรปวีณ์ กลิ่นสุคนธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52019 เด็กหญิงปัทมพร ศรีสง่า แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53014 นางสาวขวัญนภา ป้องขันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53013 เด็กหญิงกัณฐิกา ดวงเงิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53012 เด็กหญิงสุพรรษา คำสีทา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55017 นางสาวสุธาสินี โคตรภักดี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
52018 นางสาวอารียา สาคร แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
52017 เด็กหญิงอภิญญา วนมา แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
51019 เด็กหญิงธีมาพร ธงชัยภูมิ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล