ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
54006 นางสาวณีลนุช คิดถี่ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53163 นางสาวปาริตา ฐานวิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52033 เด็กหญิงกชมาศ แสนเจริญสุขยิ่ง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
51032 เด็กหญิงกรชนก วรรณพงษ์ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
54007 นางสาวคันธรส หาญพล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
51009 เด็กชายกานต์รวี เกิดสันเทียะ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53025 เด็กหญิงญาณิศา ศุภไชยกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52032 นางสาวมณทิชา วงษ์นรา แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53045 นางสาวชลธิชา คุ้มคง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53044 นางสาวชนม์ชนก ปริเตนัง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51010 นางสาวณัฐชยา แคนมี แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
51011 นางสาวศรินญา ชานอก แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53043 นางสาวณัฐกฤตา นากส่องแสง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53042 นางสาวเจสสิกา กำเนิดคำ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52031 นางสาวอริสรา สมนาแซง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53174 เด็กหญิงอรปรียา เพชรวิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51039 นางสาวปาฏาลี แน่นสันเทียะ แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53041 นางสาวธนัชชา บุญสิริโสภาพันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53040 นางสาวมนัชญา นาสูงเนิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53039 เด็กหญิงเนตรนภา ขำหรุ่น แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล