ผู้สมัครและคะแนนสอบ

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53070 นางสาว ศุนิสา กุมภาว์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52041 นางสาวมิตตานารี ทวีเสริญมีเหง้า แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53133 นางสาวศศิวิมล พิลึก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55029 นางสาวอภิสุตา ฟักสูงเนิน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
53068 เด็กหญิงพรชิตา มีมาก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
54002 นางสาวพัลลภา โพธิจักร แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
55028 นางสาวณัฏฐณิชา ตันเจริญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
55027 นางสาวคิดธณิชา​ แคนติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
52040 เด็กหญิงเกวลิน หาญชัย แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
54025 เด็กหญิงวรรณณิศา ดิ่งเกษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53067 เด็กหญิงวาสนา กลมเกลี้ยง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53059 เด็กหญิงทิวากร จิรเกษมสุข แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
55026 เด็กหญิง สิราวรรณ วงษ์ชาลี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล
51041 เด็กหญิงชาลิสา ทานาแซง แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ ดูข้อมูล
53058 นางสาวกชณิภา โชคชัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53057 เด็กหญิงปัณฑิตา รัตนพรหม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53056 เด็กหญิงภัทราพร ฤทธิ์กำลัง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52039 เด็กชายธนกฤต สัมภวะผล แผนการเรียนอังกฤษ-จีน ดูข้อมูล
53055 เด็กหญิงอาทิตยา ศิริกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53054 เด็กหญิงพัชรารักษ์ อินทร์ชูวงค์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล