เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
(รออนุมัติ) นางสาวอาฒยา พลวิชิต แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52026 เด็กหญิงกนกวลี แนวโนนทัน แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53060 นางสาวกนกภรณ์ คนบำรุง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
54010 เด็กหญิงเขมจิรา แสนสมบัติ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53059 เด็กหญิงชลลดา พงษ์ศรี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53058 นางสาวนุสรา เหวชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53057 นางสาวชรินท์นภา จันทะเสน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53083 นางสาวสุพรรษา มีงามดี แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51017 นางสาวลัดดาวัลย์ ทองปาน แผนการเรียนอังกฤษ-ฝรั่งเศษ/เกาหลี ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาวภีรดา ศรีหาพล แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53056 เด็กหญิงไอรัดดา จันตะเสน แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53055 นางสาวปรายฟ้า โฉมนิธิตานนท์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
52025 นางสาวสุธางศุ์รัตน์ โชควิเศษ แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
53082 เด็กหญิงปัญญารัตน์ นราพล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53054 นางสาวณัฐวิภา บุญปลื้ม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53053 นางสาวธัญชนก หลอมทองหล่อ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
54009 นางสาวอริศรา ศรีวิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คอมพิวเตอร์ (เตรียมวิศวะ) ดูข้อมูล
53052 เด็กหญิงปาริชาติ สอนชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
(รออนุมัติ) นางสาววรรณธิดาลักษณ์ จงรักกลาง แผนการเรียนอังกฤษ-จีน/ญี่ปุ่น ดูข้อมูล
55013 นางสาวพิชญา ป้องขันธ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (เตรียมพยาบาล) ดูข้อมูล