เมนู

ตรวจสอบรายชื่อผู้สมัคร

มัธยมศึกษาปีที่ 4 นักเรียน ม.3 เดิม

รหัส ชื่อ - นามสกุล ห้องเรียนที่สมัคร
53042 เด็กหญิงขนิษฐา สิมมะระ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
51013 นางสาวกนกพร ชุมชัย แผนการเรียนมนุษศาสตร์ ดูข้อมูล
53041 นางสาวกัญญาณัฐ สุวรรณคาม แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53040 นางสาวญาตาวี ศรีรักษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53039 นางสาวรัชนีกร สุฤทธิ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53038 เด็กหญิงศิริญาพร จอกชัยภูมิ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53037 นางสาวเสาวภา อินทรธีรวิชัย แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
56006 เด็กหญิงชนกานต์ ศรีวงษ์ชัย แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทย์-คอมฯ) ดูข้อมูล
54003 นางสาวธนนันทน์ ตัดสุนทร แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์การกีฬา) ดูข้อมูล
55014 เด็กหญิงพัชราภา ตุ่งพิลา แผนการเรียนวิทย์-คณิต (วิทยาศาสตร์สุขภาพ) ดูข้อมูล
53036 นางสาวอัจจิมา ยืนยั่ง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53035 นางสาวณัฐธยาน์ นาคคํา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53034 นางสาวชาคริยา จันทร์แก้ว แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53033 เด็กหญิงจิรัชยา อุเทนสุต แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53032 เด็กหญิงพัทธนันท์ ตอสกุล แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53031 นางสาวกชนันท์ ตาปราบ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53030 เด็กหญิงพัฐชา อุดมรักษ์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53029 เด็กหญิงอภิชญา บรรจบพุดซา แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53028 นางสาวณีรนุช ไชยนอก แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล
53027 นางสาวณิชาดา บริรัตน์ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ดูข้อมูล